Община Варна обявява конкурс за социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа 2015“ в община Варна – 02.08.2016 г.

Full Time

Visit Company Website

Company Info

Non-profit

200 + Employees

Община Варна

1600

Ecommerce

Oбщина Варна в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще проведе конкурс за социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа 2015“ в община Варна І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК Основни функции: 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. социалната услуга „Приемна грижа”. 2. Познава подробно всички дейности, свързани със социалната услуга „Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства. 3. Участва в разработването на план за ползване на социалната услуга „Приемна грижа”. 4. Консултира приемните семейства, в зависимост от техните потребности. 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни семейства, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ. 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, обслужващ територията на съответната община. 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства. 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”. 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта. 10. Участва при провеждане на екипни срещи. 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им. 12.Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователно – завършена образователна степен „бакалавър“ в сферата на хуманитарните дейности. 2. Професионална квалификация: социален работник, социален педагог, психолог. 3. Професионален опит: 2 години в дейности по закрила на детето ( социална работа с приемни семейства или в закрила на детето). 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство. Специфични изисквания: 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. 2. Опит при работа в екип. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. / Пълно ненормирано работно време/. Основното месечно възнаграждение по трудовия договор на всеки от членовете на Екипа по приемна грижа се определя в размер на 600,00лв. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”.

How to Apply

Община Варна обявява конкурс за социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа 2015“ в община Варна – 02.08.2016 г.

Добавете Вашият коментар!

коментара

Apply Now

Other Jobs Listed By the Company.

Add a Review

Rate this by clicking a star below: